صندلی آمفی تئاتر تبریز،سیستم کنفرانس،ویدیو پروژکتور

sreen_manual