صندلی آمفی تئاتر تبریز،سیستم کنفرانس،ویدیو پروژکتور

pc058e84f